DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS KONCERTU W OPERZE LEŚNEJ 6 CZERWCA 2020

I

Koncert (dalej: „Koncert” lub „Wydarzenie”) odbywa się w Operze Leśnej w Sopocie, przy ul. Stanisława Moniuszki 12

II

Organizatorem Koncertu jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART z siedzibą w Sopocie (dalej: „Organizator”).

 

III

Wstęp na obiekt, o których mowa w pkt 1 odbywa się̨ pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora na podstawie zakupionych wyłącznie w trybie przedsprzedaży online na stronie Wydarzenia.

Organizator nie przewiduje na miejscu wydarzenia sprzedaży biletów.

Organizator udostępni na widowni dwa typy miejsc:

-miejsca pojedyncze, umiejscowione z zachowaniem aktualnie obowiązującego dystansu społecznego

- miejsca podwójne - dla osób mieszkających razem, czyli dwa miejsca obok siebie, które są rozstawione z zachowaniem aktualnie obowiązującego dystansu społecznego od pozostałych miejsc.

 

IV

1.     Wszyscy widzowie muszą posiadać na twarzy przy wstępie na obiekt wydarzenia maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren Wydarzenia. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren Wydarzenia.

2.     Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną w miejscach gdzie nie będzie możliwe zachowanie dystansu społecznego zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w danym momencie.

3.     Organizator wydarzenia zapewniamożliwości zdezynfekowania rąk płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%) zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach; dozownik umieszczony jest przy wejściu -wjeździe na teren Opery Leśnej oraz przy barze a także w toaletach.

4.     Zaleca się częste mycie rąk zgodnie z wytycznymiMinisterstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w danym momencie. Instrukcja prawidłowego mycia rąk umieszczona jest w toaletach.

 

V

Każdy uczestnik Koncertu przed wejściem na teren wydarzenia będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego osoby. W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzania u któregoś z uczestników Koncertu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba nie zostanie wpuszczona na teren Wydarzenia.

 

VI

Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.

 

VII

Każdy z widzów w czasie Wydarzenia musi pozostać w wyznaczonym przez Organizatora miejscu (miejsce wskazane na bilecie). Dopuszczalne jest tylko i wyłącznie przemieszczenie się w celu skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia terenu Wydarzenia. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie bądź muszą posiadać na twarzy maseczki lub przyłbice . Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.

 

VIII

Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu zakupionego poza terenem Wydarzenia. Palenie tytoniu i papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem niezbędnego dystansu społecznego zgodnego z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.

 

IX

1.     Uczestnicy Koncertów mają obowiązek stosować się do Regulaminu obiektu Opera Leśna oraz stosować się do bieżących poleceń obsługi wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.

2.     Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia obiektu

 

X

1.     Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronach internetowychWWW.bart.sopot.ploraz WWW.pfksopot.pl

 

wydarzeń: 0


Uwaga! Czas sesji koszyka wkrótce wygaśnie!
pozostało czasu:
00:00

pozycji w koszyku

suma:


Czas sesji upłynął. Aby dokonać zakupu biletów należy je ponownie dodać do koszyka.